מים ושפכים

שירותי ייעוץ מים ושפכים

1. בתי חולים - ליווי וייעוץ לבתי חולים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים בנושא זיהוי נקודות תורפה במערכות אספקת המים, הכנת נהלי עבודה, הכנת תכנית דיגום,     מתן המלצות לשינויים בתוואי הצנרת ובתפעול ותחזוקה שלה, ליווי בניהול אירועים חריגים, ביצוע סקרים תברואיים מניעתיים וחקירתיים. כמו כן, ליווי מקצועי     במסגרת תכנון. מיקוד הפעילות: היבטים תברואיים של מערכות מים חמים וקרים ומניעת זרימת מים חוזרת.

2. בתי מלון - ליווי וייעוץ בתחום מערכות המים, לקראת רישוי ובמסגרת תהליך העבודה. סיוע בעמידה בדרישות הרגולציה, הכנת תכנית דיגום, ייעוץ לתפעול     ותחזוקה, ליווי מקצועי במסגרת תכנון. מיקוד הפעילות: היבטים תברואיים של מערכות מים חמים וקרים ומניעת זרימת מים חוזרת.

3. ספקי מי שתייה - מערכות אספקה ציבוריות. ליווי שוטף תאגידי מים וספקי מים שאינם תאגידים, ליווי וייעוץ בתחום דרישות הרגולציה, הכנת דו"חות ודיווחים     לרשויות ולציבור במסגרת חובות ספקי המים לפרסום בציבור, השתתפות בביקורות תברואיות, הכנת סקרים תקופתיים, תברואיים מניעתיים למתקני הטיפול     במים, מתקני ההפקה ומערכות ההולכה. הליווי המקצועי יכול להיות חד פעמי ויכול להיות שוטף, על פי צורך הלקוח.

4. מפעלים ואתרים - ביצוע סקרים תברואיים מניעתיים וחקירתיים במטרה לזהות נקודות תורפה , מתן המלצות לפתרון, ליווי לקבלת אישור משרד הבריאות, סיוע בביצוע הפעולות הנדרשות לעמידה בתנאי הרשויות.

5. הכנת נספחי מים וביוב, ליווי התכנית עד לקבלת אישור משרד הבריאות במסגרת תכנון תכניות מתאר, תכניות מפורטות או תכניות להיתר בנייה ליישובים ולמוסדות ציבוריות, חלק מדרישות התכנון הינו הכנת תכנית אינסטלציה     סניטארית שמשמעותה תכנון הולכת קווי מי השתתיה למתחם המתוכנן ופינוי השפכים.

התכנון אמור להתייחס לשילוב המתקן החדש במערכת האספקה האזורית, התייחסות לנקודות מיגון המים מפני זרימת מים חוזרת, התייחסות לנושא אספקת     מים חמים ומניעת התרבות חיידקי הליגיונלה ופינוי השפכים באופן שימנע זיהום סביבתי.

התכנון אמור להתייחס לנושא הצורך בטיפולי קדם טרם החיבור למערכת הציבורית כתלות בסוג המתקן.

משרדנו מלווה תכניות נספח מים וביוב מול יזמים, אנשים פרטיים ואדריכלים.

Grow your career!
Start learning with Academy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Odio quisque integer elementum egestas aliquet tincidunt.

Our Courses